سه شنبه، 17 تیر 1399 00:54:28
آخرین اخبار
با همکاری چندین دانشگاه بین‌المللی؛

مجوز انتشار مجلۀ انگلیسی‌زبان (Journal of Mathematics and Modeling in Finance (JMMF دانشگاه علامه‌طباطبائی صادر شد

مجوز انتشار مجله انگلیسی زبان (Journal of Mathematics and Modeling in Finance (JMMF با پیگیری های ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان و داﻧﺸﮑﺪه آﻣﺎر، رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ارشاد صادر شد.

به گزارش عطنا، این مجوز نشریه بین المللی با پیگیری های  ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان و داﻧﺸﮑﺪه آﻣﺎر، رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و به زبان انگلیسی منتشر می شود.

گفتنی است، این مجله علمی  ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎدوای اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، آﺑﺴﺎﻻی ﺳﻮﯾﺪ، ﻧﺎﭘﻞ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و فرابورس فعالیت می کند.

آدرس سایت اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﻠﻪ http://jmmf.atu.ac.ir است که پژوهشگران می توانند ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ به این آدرس مراجعه کنند.

ﻫﯿئت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ این ﻣﺠﻠﻪ بین المللی اعلام کرده است که پژوهشگران جهت آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ داوری ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺠﻠﻪ به آدرس http://jmmf.atu.ac.ir/journal/authors.note و و پس از ثبت نام در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ آدرس http://jmmf.atu.ac.ir/contacts?_action=signup مقالات خود را در آدرس http://jmmf.atu.ac.ir/contacts?_action=loginForm بارگزاری کنند.

این هیئت تحریره همچنین اعلام کرده است که چنانچه استادان و پژوهشگران تمایل داشته باشند با انتخاب گزینه «داور» در داوری مقالات مجله شرکت داشته باشند.

دکتر عبدالساده نیسی، ﺳﺮدﺑﯿﺮ این ﻣﺠﻠﻪ بین المللی و ﻋﻀﻮ ﻫﯿئت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ اعلام کرده است که ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪین داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و همچنین ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ و ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه، ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ پژوهشگران در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ می شود.

برای جزئیات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید.

معرفی مجله بین المللی

نظرات (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *