اکرم حسینی:

حیوان آزاری در خلیج فارس ممنوع

فضای مجازی و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی این مزیت را دارد که به سرعت اخبار و اطلاعات بین مردم گسترش پیدا می‌کنند اما از مضرات این سرعت در چرخش اطلاعات، این است که به راحتی رفتارهای غلط در جامعه نهادینه می‌شوند.