نتیجه تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد؛

افزایش کیفیت خواب دانشجویان با فعالیت بدنی

بررسی اثر فعالیت بدنی بر کیفیت خواب دانشجویان دختر نشان می‌دهد: نیمی از دانشجویان مورد مطالعه کیفیت خواب مناسبی نداشتند و هر چه فعالیت بدنی کمتر، خواب نیز کیفیت نامناسب تری دارد.