استاد برجسته اقتصاد انرژی مطرح کرد؛

استقبال رئیس‌جمهور از پیشنهاد استفاده از شرکت‌های خدمات نفتی

یک استاد برجسته اقتصاد انرژی با بیان اینکه فرمان مقام معظم رهبری در خصوص سازگاری کلیات قراردادهای نفتی با منافع ملی مغفول مانده، تصریح کرد: بدون اجرای فرمان مقام معظم رهبری، این مسئله به صورت ناقص رها خواهد شد.