امانوئل والرشتاین:

چرا و چگونه مقاومت کنیم؟

از گذشته‌های بسیار دور، آنانی که احساس می‌کردند قدرتمندان سرکوب‌شان کرده یا نادیده‌شان ‌گرفته‌‌اند، در برابر کسانی که در قدرت‌اند مقاومت کرده‌اند. چنین مقاومتی اغلب، البته صرفا گاهی، وضعیت امور را تغییر می‌دهد. تلقی انگیزه‌‌ مقاومت‌کنندگان همچون انگیزه‌ای اخلاقی، بستگی دارد به ارزش‌ها و اولویت‌های ناظر.