بازخواني مارسل موس در سخنراني سارا شريعتي و آرمان ذاكري؛

بازگشت به امر اجتماعی

مشکلات و مصایب آشکار و نهان جامعه امروز را به نئولیبرالیسم منتسب کنیم یا خیر، از یک نکته نمی‌توان غافل بود و آن اینکه علوم اجتماعی در هر دو دیدگاه چپ و راست از ارائه تبیینی دقیق و روشنگر در وضعیت به وجود آمده ناتوان هستند و نمی‌توانند توضیح قانع‌کننده از بحرانی که امروز سراسر جهان را فرا گرفته ارائه دهند.