پدر جامعه‌شناسی ارتباطات ایران:

معتمدنژاد معتقد به آزادی مطبوعات و بلوغ اجتماعی به صورت همزمان بود

پدر جامعه‌شناسی ارتباطات ایران گفت: معتمدنژاد معتقد بود که باید آزادی مطبوعات و بلوغ اجتماعی همزمان با یکدیگر اتفاق بیفتد و نباید صبر کرد تا اول بلوغ اجتماعی ایجاد شود و بعد از ایجاد جامعه‌ای دموکرات، آزادی مطبوعات صورت بگیرد.