به همت دانشگاه علامه و انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شد؛

نشست «گفتگوهای فرهنگی میان ایران و افغانستان»

دومین دور نشست «گفتگوهای فرهنگی میان ایران و افغانستان» به همت دانشگاه علامه طباطبائی و انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان، هشتم آذرماه در کابل برگزار شد.