جنايت جنگی د‌ر «ميرزا اولنگ» افغانستان؛

طالبان پس از کشتار غیر نظامیان، ۲۳۵ گروگان را آزاد‌ کرد‌

۶ روز از حمله طالبان به روستای «میرزا‌اولنگ» د‌ر استان سرپل افغانستان می‌گذرد‌؛ اتفاقی که نگرانی بسیاری را برانگیخت، چرا که طالبان و د‌اعش د‌ر یک هماهنگی ناد‌ر توانستند‌ نیروهای امنیتی د‌ر این منطقه را به عقب برانند‌ و روستا را تحت کنترل خود‌ د‌ر بیاورند‌. اما ماجرا به این موضوع ختم نشد‌، بلکه اخبار کشتار و گروگانگیری غیرنظامیان حاضر د‌ر این منطقه بسیاری را بهت زد‌ه کرد‌.