مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «FATF» با 198 کشور عضو است؛

بازخوانی گام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی

چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۵ گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نام ایران را به صورت موقت و یکساله از فهرست سیاه خارج کرد تا ایران بتواند در دو بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی مقررات کنترلی دقیقی اجرا کند. FATF یک سازمان بین دولتی است که ازگسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه جلوگیری می کند. اتفاقی که قرار است در فاصله ۲۸ خرداد تا ۲ تیرماه امسال در بارسلونای اسپانیا رقم بخورد.


FATF در دانشگاه علامه طباطبائی؛

همایش ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برگزار می‌شود

همایش ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی( FATF)، روز دوشنبه ۱۵آذر ماه، با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.


FATF در دانشگاه علامه طباطبائی؛

نشست ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برگزار می‌شود

نشست ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی( FATF)، روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه، با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود. مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس در این نشست سخنرانی خواهد کرد.