عضو کمیسیون آموزش مجلس:

در تولید علم خام‌فروشی می‌کنیم

رشد تولید علم در ایران موضوعی است که حتی نهادهای بین المللی نیز به آن اذعان دارند اما نکته مهم این است که این رشد تا کنون به صورت کمی بوده و هنوز تا کیفی سازی تولید علم در ایران فاصله داریم.