یادداشتی از قاسم پورحسن؛

نگاه به دانشگاه در ایران ابزاری است

کانت می‌گوید ذات دانشگاه در پی صلح جهانی و روشنگری است. کشمکش فکری و نزاع‌های اندیشه‌ای دانشگاه‌هاست که موجبات پیشرفت اجتماعی را فراهم ساخته و می‌تواند مانع از بروز مناقشات مخرب گردد.