در جلسه شورای علمی ـ راهبردی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی مقرر شد؛

برگزاری همایش ملی کمیته‌های دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی

در جلسه شورای علمی ـ راهبردی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ضمن ارائه گزارشی از فعالیت کرسی‌ها و کمیته‌های دستگاهی مختلف، مقرر شد که همایشی ملی برای هم‌افق‌سازی کمیته‌های دستگاهی دانشگاه‌های مختلف در دانشگاه علامه ‌طباطبائی برگزار شود.