توسط مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه برگزار شد:

کارگاه کشوری تربیت مربی (TOT) «آموزش همیاران سلامت» + تصاویر

کارگاه کشوری تربیت مربی (TOT) «آموزش همیاران سلامت» توسط مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبائی به مدت دو روز در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی این دانشگاه برگزار شد.