در دانشکده حقوق  برگزار می‌شود؛

یک فیلم، یک تجربه حقوقی

کارگاه پژوهشی با عنوان «یک فیلم، یک تجربۀ حقوقی» شنبه ۲۲ آبان ماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می‌شود.