خاستگاه نوآوری‌های اجتماعی کجاست؟

از تأسیس مجموعه پارک و کتابخانه در «تلنگ» بلوچستان تا «طلوع بی‌نشان‌ها»

در نشستی با حضور افراد کارآفرین از مبانی و خاستگاه نوآوری اجتماعی و تجربیات سخن گفته شد به این معنا که ایجاد فرهنگ کارآفرینی و نوآوری اجتماعی در کشور و تقویت گرایش‌های مثبت عمومی به سمت آن، این فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد که در نهایت می‌تواند به حل بخشی از مسائل کشور کمک کند.