ابراهیم فیاض در نگاهی به آینده جهان اسلام از منظر چهار جریان فکری مطرح کرد؛

جبهه سیاسی-فکری جهان اسلام در مقابل وهابیت

رهبانیتی که در مسیحیت وجود داشت و در مارکسیسم و سوسیالیسم فرانسوی هم بازتولید شد، در غرب نماند و در جهان اسلام هم ورود کرد. این ورود از طریق پل جهان اسلام با غرب، یعنی مصر صورت گرفت. حتی مارکسیسم هم که در مصر قوی است به همین دلیل است. مثلاً جمال عبدالناصر به عنوان مهمترین نماد سوسیالیسم عربی در مصر ظهور کرده است. مشهور است که مصری‌ها می‌نویسند، لبنانی‌ها چاپ می‌کنند و عراقی‌ها می‌خوانند.