بهمن کشاورز:

قاتل آتنا و مجازاتی که بازدارنده نیست

روابط جنسی با کودکان تنها مختص به زمانه و کشور ما نبوده و نیست، اما در سال‌های اخیر وقوع برخی تجاوزات جنسی به کودکان و قتل این کودکان پس از برقراری رابطه جنسی توسط بزرگسالان در کشورمان و رسانه‌ای شدن این اتفاقات و در نتیجه جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شهروندان، موجب شده است تا باب سخن در ارتباط با زمینه‌های شکل‌گیری چنین حوادث تلخی و راه‌حل‌ها برای پیش‌گیری از وقوع چنین جرائمی در آینده، مورد بحث عموم افراد جامعه به‌ویژه حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان قرار گیرد.