انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر کرد؛

جایگاه اخلاق در پژوهش علمی

کتاب «جایگاه اخلاق در پژوهش علمی»؛ مقدمه‌ای جامع بر مسائل اخلاقی، در فرآیند اجرای پژوهش است. ۱۶ فصل این کتاب طیفی از مسائل گسترده در ارتباط با مسئولیت اجتماعی، تأمین مالی پژوهش و آزادی تحقیق تا موضوع های محدودتر نظیر جنبه‌های اخلاقی و حقوق مؤلف را شامل می‌شود.