شماره چهارم دوماهنامه مروارید منتشر شد؛

تروریسم تنهایی در «مروارید»

شماره جدید مجله «مروارید» به مدیرمسئولی گیتا علی‌آبادی و سردبیری پژمان موسوی با موضوع «تنهایی» منتشر شد.