بررسي گفتمان پوپوليستي در تحولات تركيه و منطقه؛

رویای بازگشت به گذشته

نشست «گفتمان پوپولیستی در تحولات ترکیه و منطقه» طی روزهای اخیر، به همت گروه جامعه‌شناسی صلح انجمن جامعه‌شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این نشست، حسن امیدوار، دبیر گروه جامعه‌شناسی صلح، محمد امین قانعی‌راد عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، حمیدرضا جلایی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سید جواد میری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و علی مرشدی زاد عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، ضمن بررسی سوابق نظری پوپولیسم و ویژگی‌ها و تبعات آن، به بحث درباره مصداق‌های آن در منطقه پرداختند.