قاسم پور حسن:

خوانش طباطبایی از ابن خلدون خوانش اصیلی نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: خوانش طباطبایی از ابن خلدون خوانش اصیلی نیست و کمتر به ابن خلدون مراجعه می کند و ابن خلدون را گرفتار هگل و مفاهیم تجدد می بیند.