عکس و مکث؛

پنجشنبه امتحانی

دانشکده علوم اجتماعی از جمله دانشکده های دانشگاه علامه طباطبائی است امتحانات پایان ترم آن در پنج شنبه هم برگزار می شود که تجربه متفاوتی را برای دانشجویان این دانشکده رقم زده است.