با دفاع 3 دقیقه‌ای؛

شانزدهمین جشنواره پایان‌نامه‌های دانشجویی به کار خود پایان داد

دبیر علمی شانزدهمین جشنواره پایان‌نامه‌های دانشجویی گفت: از بین آثار رسیده به جشنواره به ترتیب آثار گروه علوم انسانی با درصد۷۷ بیشترین فراوانی را داشتند و سپس آثار گروه‌های هنر و معماری با ۲۲ درصد در مرحله دوم قرار گرفت.