گزارشی از پازل فلسفی هوموساکر؛

وضعیت‌های استثنایی قانون را می‌سازند

مفهوم «وضعیت استثنایی» برگرفته از نظریه قانون کارل اشمیت در رساله الهیات سیاسی (١٩٢٢) است. او برای نخستین‌بار «نزدیکی ماهوی وضعیت استثنایی و حاکمیت را برقرار کرد». طبق نظریه حاضر، حاکم در وضعیت استثنایی به‌نام منافع همگانی پا را فراتر از قانون می‌گذارد و «درباره وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد».