موارد حقوقی که در زمان تقسیم ارث میان وراث باید به آنها توجه شود؛

ریز و درشت‌های تقسیم ارث

با این‌که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است، برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می‌کنند. در برخی خانواده‌ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می‌شوند. موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف به ظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصر به ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می‌تواند مصداق پیدا کند.