وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد:

آتش به اختیار خودجوش، اخلاق گرا و قانونمند

سیدرضا صالحی امیری گفت: رهبری معظم به درستی در صحبت‌های خود اقدامات غیرقانونی و هنجارشکنانه را نفی کردند و معیار کار فرهنگی تمیز را حرکت در چارچوب قانون برشمردند. امری که به عنوان یک نیاز جدی در برابر انتظارات واقعی جامعه بشدت احساس می‌شود.