قدمت ادغام و تفكيك‌ها به ١١٠ سال می‌رسد؛

یک قرن بازی با وزارتخانه‌ها

در دو سال گذشته طرح جداسازی وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت دهم بارها مطرح شده و مدافعان و مخالفان دراین باره مباحث بسیاری را مطرح کرده اند. این موضوع در چند هفته گذشته با توجه به نزدیک بودن آغاز به کار دولت دوازدهم در قالب لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شد که دوفوریت آن به تصویب مجلس نرسید.