تصميم دولت براي تغيير واحد پولي از «ریال» به «تومان» در بوته نقد کارشناسان قرار گرفت؛

طناب نجات برای پول ملی

تصمیم دولت برای تغییر در واحد پولی ملی با اما و اگر‌های بسیار، دوباره به یکی از داغ‌ترین اخبار در حوزه نظام بانکی تبدیل شده تا بعد از ۸۷ سال ریال از واحد پول ملی ایران حذف شود. اگرچه جزئیات این تصمیم همچنان از نگاه بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی و کارشناسان نظام بانکی دارای ابهام بوده اما به نظر می‌رسد دولت مصمم است دیر یا زود، یک صفر از پول ملی حذف کند تا ریال به تومان تبدیل شود.