دانشجويان ارتباطاتي دانشگاه علامه طباطبائی از افت علمي در اين دانشگاه نگران هستند؛

ارزشیابی دانشجو، تنها ابزار نظارت بر استادان

دانشجویان ارتباطاتی دانشگاه علامه این بار با کمپین اعتراض به افت کیفیت آموزشی، نگرانی‌شان را نسبت به آینده علمی دانشکده ابراز کردند که با پاسخ رئیس این دانشکده همراه بود، پاسخی که بیانیه دیگری را از سوی برخی دانشجویان به دنبال داشت.


فرقانی به انتقادات پاسخ داد؛

توضیحات رئیس دانشکده ارتباطات علامه درباره یک کمپین اعتراضی

در پی اعتراض دانشجویان دانشکده ارتباطات علامه در خصوص برخی موارد آموزشی، رئیس این دانشکده با اشاره به موارد اعتراضی دانشجویان گفت: هیچ‌کدام از ادعاهای این دانشجویان مستند و منطقی نیست و اگر هر دانشجویی درخصوص ادعای خود مدرکی دارد آن را به دانشگاه ارائه دهد.