به مناسبت زادروز «هوشنگ» ابتهاج؛

«سایه‌»ات مستدام

ارغوان/ خوشه خون/ بامدادان که کبوترها/ بر لب پنجره ی باز سحر/ غلغله می آغازند/ جان گلرنگ مرا/ بر سر دست بگیر/ به تماشا گه پرواز ببر/ آه بشتاب/ که هم پروازان/ نگران غم هم پروازند/ارغوان/ بیرق گلگون بهار/ تو بر افراشته باش/ شعر خون بار منی/ یاد رنگین رفیقانم را/ بر زبان داشته باش/ تو بخوان نغمه نا خوانده من

ارغوان
شاخه ی هم خون جدا مانده من …..