فرشاد مومنی؛

مجلس قاعده‌ جدید بگذارد

فرشاد مومنی عنوان کرد: آیا بانک مرکزی از چیزی به نام استقلال برخوردار است یا خیر؟ پاسخ من این است که بانک مرکزی در برابر مسائل ملی دارای استقلال هست ولی در مواجهه با گروه‌های رانت‌جو از استقلال برخوردار نیست.