با نگاهی به مکتب آنال در تاریخ‌نگاری مدرن بررسی می‌شود؛

رویارویی با سه بت

مکتب آنال همان‌طور که در تاریخ پیدایش آن دیده می‌شود سرشار از مجادلات نظری علیه سنت تاریخ‌نگاری روایی است که در واقع رویارویی تدریجی اصحاب فکر سنتی و مدرن در عرصه دانش تاریخ را به نمایش می‌گذارد.