گروه زبان اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌کند؛

«کارگاه تخصصی تاریخ اسپانیا» با تدریس استاد دانشگاه مادرید

گروه زبان اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبائی «کارگاه تخصصی تاریخ اسپانیا» را به مدت سه روز از تاریخ ۱۳ الی ۱۵ آذر ماه سال جاری در دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه برگزار می‌کند.