شخصیت شهید چمران در گفت‌و‌گو با سید ابوالفضل کاظمی یکی از همراهان ایشان در صحنه‌های جنگ؛

روح لطیف یک فاتح فروتن

روزنامه ایران در گزارشی در گفت وگو با سید ابوالفضل کاظمی یکی از همرزمان شهید چمران نوشت: یکی از بزرگترین ویژگی‌های شهید چمران که کمتر به آن توجه شده این است که او از زمان خودش جلوتر بود. البته من شخصاً دلیل آن را در اخلاص ایشان می‌دانم وبرایش یک رابطه معنوی تصور می ‌کنم.