رحیمی‌جهان‌آبادی:

اصلاح قانون اعدام ضرورت دارد

مسئله اعدام تبدیل به یک آسیب شده است. زمانی که این مجازات در قاچاق مواد مخدر تعیین شده بود با این نیت بوده که دسترسی و آلودگی به مواد مخدر کاهش پیدا کند اما آمار و ارقام نشان می‌دهد نه دسترسی به مواد مخدر کار سختی است و نه آسیب مواد مخدر و اعتیاد کنترل شده رو به کاهش است. بنابراین لازم است که حداقل بخشی از این آسیب که در قالب اعدام بوده را مورد بازنگری قرار دهیم.