استاد دانشگاه کیوتوی ژاپن در دانشگاه علامه طباطبائی تشریح کرد:

مواجهه ژاپن با جهان اسلام

ریوزوکه اهاشی، استاد دانشگاه کیوتو، رابطه ژاپن با ایران را به چهار دوره تقسیم کرد و معتقد است بعد از دوره «اقتصاد»، «سیاست» و «فلسفه» اکنون این ارتباط در آستانه دوره چهارم قرار دارد؛ دوره‌ای که او ارتباطی بر پایه «تکنیک و دین» خواند.


با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی؛

سلسله سخنرانی‌های استاد دانشگاه ژاپن برگزار می‌شود

سلسله سخنرانی‌های استاد دانشگاه ژاپن و رئیس مرکز فرهنگی ژاپن-آلمان با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران از تاریخ شنبه ۲۰آذر تا سه‌شنبه ۲۳آذرماه برگزار می‌شود.