عبدالرضا فرهمند:

قانون نانوشته توهین به شخصیت‌های سیاسی

عوامل بسیاری می‌تواند باعث تخریب وحدت ملی شود و دودستگی و بی‌حرمتی را در جامعه گسترش دهد. این تخریب‌ها زمانی فاجعه بار خواهد بود که نسبت به شخصیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی جامعه صورت گیرد.