هادی خانیکی:

دانشگاه باید صدای مدنی جامعه باشد

روحانی در دانشگاه تهران از دانشجویان و نهاد دانشگاه مطالباتی داشت؛‌ او از دانشگاهیان خواست که از انفعال خارج شوند و دولت را در حل مشکلات جامعه کمک کنند. رئیس‌جمهور حتما می‌دانست که یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های حامی‌اش دانشگاه و دانشجوست. اما در مقابل، دانشگاه هم مطالباتی از دولت دارد؛ مطالباتی که شاید در ۴سال گذشته به آن پاسخ مناسبی داده نشده است. در چنین شرایطی این سؤال پیش می‌آید که آیا اعتماد متقابل بین دانشگاه و دولت همچنان برقرار است؟