محمد نعمتی در نشست «سهم‌بری عادلانه عوامل تولید»: (6)

«رانت» ساختار اقتصاد ایران را تشکیل داده است

استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در این نشست به بهره‌مندی جامعه از مواهب، طبقه بندی مشاغل، نابه‌سامانی‌ها در کشور پرداخت و گفت: در کشور نا‌به‌سامانی وجود دارد، بعضی وزارت‌خانه‌ها زمین خرید و فروش می‌کنند یکی پول تولید می‌کند، دیگری منابع طبیعی را جا به جا می‌کند.