فرشاد مومنی:

کاهش ضریب‌جینی در دولت قبل یک بحران بود!

فرشاد مومنی یکی از مشکلات توسعه نیافتگی در ایران را رانتی بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: یکی از دورهای باطل تداوم توسعه نیافتگی در ایران اتکا به رانت نفت است. وقتی اقتصادی به چنین رانتی اعتیاد پیدا می‌کند در این صورت در دوران‌های بالا رفتن قیمت نفت و کاهش آن تمام مناسبات توسعه نیافتگی فعال می‌شوند.