انصاری در نشست «بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام روزنامه‌نگاری»: (7)

نسبت حقوقی «هیئت نظارت بر مطبوعات» با سازمان نظام روزنامه‌نگاری مشخص نیست

عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر‌ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه طبق قانون مطبوعات، هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که در حال حاضر هم به تخلفات و هم به جرایم رسیدگی می‌کند، گفت: نسبت حقوقی هیئت نظارت بر مطبوعات با سازمان نظام روزنامه‌نگاری مشخص نیست.


روز پرحاشیه سفیدپوشان انتخابات سازمان نظام پزشکي برگزار شد؛

روز پرحاشیه سفیدپوشان

در ایران هم مانند بسیاری از کشورها، نهادهای صنفی برای ساماندهی فعالیت قشرهای مختلف وجود دارد؛ نهادهایی که اغلب به شکل انجمن صنفی فعالیت می‌کنند. سازمان نظام پزشکی هم یکی از همین نهادهاست که در قالب سازمان فعالیت می‌کند اما بیشتر از هر نهاد صنفی دیگر خبرساز است و رقابت بر سر گرفتن مسئولیت در آن جای خوبی در رسانه‌ها برای خودش پیدا می‌کند.