توسط وزارت علوم منتشر شد؛

شیوه‌نامه جدید برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

شیوه نامه جدید برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاه ها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.