به مناسبت سالروز استقرا حکومت جمهوری گیلان در رشت بازخوانی شد؛

قیام جنگل و یاران قدیمی

جریان‌ها و چهره‌های متعددی در تاریخ ایران دست به قیام زده و به شیوه‌های مختلف مخالفت خود را با حکومت مرکزی اعلام کرده‌اند. چهره‌هایی که گاه در قامت یک قهرمان ملی ظاهر شده‌اند و گاه در حد یک یاغی تنزل یافته‌اند. یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران در سال‌های پایانی حکومت قاجار و دوران وزارت جنگ رضاخان، قیام جنگل به رهبری میرزا کوچک‌ خان جنگلی بود.