دانشجوی پسادکترای علوم داده در دانشگاه ایندیانا بیان کرد:

پیوند ادبیات علوم اجتماعی و داده‌های فضای مجازی

«ظهور اینترنت و فضای مجازی و دیجیتال چه تأثیری بر علوم اجتماعی گذاشته است؟» این سؤال مبنای بحثی است که میثم علیزاده، دانشجوی پسادکترای علوم داده در دانشگاه ایندیانا برای معرفی یک علم بین‌رشته‌ای به نام «علوم اجتماعی محاسباتی» مطرح کرده است.