پنجاه و هفت سال از مفقودی امام موسی صدر می‌گذرد؛

عصای موسی

دریغ و حسرت و آه از جای خالی موسی که در این سرمای آدم سوز خاورمیانه بیش از پیش به چشم می‌آید! ای کاش نبود، فقدان نعمت حضورت در منطقه‌ای که وقتی بدان می‌نگری درست مثل “وادی طور” می‌ماند!