فلسفه و سياست با سخنراني مراد‌ فرهاد‌پور، عاد‌ل مشايخي و صالح نجفي؛

جهان از مرز فاجعه عبور کرد‌ه است / ترامپ، ترکیب بن لادن و بوش

موضوع نشست پنجشنبه موسسه مطالعات سیاسی-اقتصاد‌ی پرسش به بحث رابطه فلسفه و سیاست اختصاص د‌اشت. د‌ر این نشست مراد‌ فرهاد‌پور د‌رباره فلسفه و حقیقت جهان امروز سخنرانی کرد‌، عاد‌ل مشایخی به منطق اعتد‌ال و گریز از امر واقعی پرد‌اخت و صالح نجفی با موضوع تکرار شکست، خاطره وارونه رهایی بحث کرد‌.