فاصله ميان فقير و غنی، جامعه ايران را دوپاره كرده است؛

سنگ شکاف اقتصادی پیش پای «رویای ایرانی»

«جامعه به دو گروه فقیر و غنی تقسیم شده است.» چند بار این گزاره را به انحای مختلف شنیده‌اید؟ تلقی‌هایی از این دست در باب نابرابری و شکاف اقتصادی، هر چقدر هم خالی از دقت‌های پژوهشی باشند و هر چقدر به دور از واقعیت، باز هم نشانگر احساسی‌اند که شهروندان ایرانی نسبت به وضعیت اقتصادی خودشان و سایرین دارند.