گزارش تصویری /

نشست مشترک گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه‌های علامه و پواتیه فرانسه

در ادامه نشست‌های تخصصی حقوق میان دانشگاه‌های علامه طباطبائی و دانشگاه پواتیه فرانسه، نشست مشترک گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی با دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پواتیه برگزار شد.