گفت‌وگو با «مهرناز کاتوزیان»؛ استاد تاریخ علم در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه؛

کاوش درتاریخ شکوهمند علم ایران

استاد تاریخ علم در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه اظهار کرد: بیرونی و رازی و ابن سینا نخبگانی بودند که ما نمی‌توانیم خود را با آنها مقایسه کنیم. اکثر ما تنها نام نخبگان آن دوره را می‌دانیم و اشخاص دیگری که در قرون پیشین کارهای بسیاری انجام داده‌اند، نمی‌شناسیم. خود رازی بحثی درباره داروسازی (صیدنه) و پزشکی دارد. به نظر او یک طبیب اول باید به رشته خودش احاطه پیدا بکند و اگر فرصت اضافه‌ای بود واگر توانست می‌تواند که اندکی داروسازی هم بخواند.